Wat is Geloof Hoofstuk 2

Wat is Geloof Hoofstuk 2

 

Geloof is gegee slegs vir die verlossing van God se kinders, sy volk, sy skape, sy Kerk, sy uitverkorenes en enige denkwyse of poging om goddelike geloof as iets anders te sien of te poog om dit te gebruik vir enige fisiese, materiële en voorspoed is korrupte verrotting van die ware evangelie.

 

Geloof Bestaan Van Die Skepping.

Gen. 1:3  En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.

Vanaf die Skepping is die lig die tipe, die beeld, die simbool en die skaduwee van die onsigbare God gegewe geloof, die ware lig waarna Paulus na die Skepping verwys en dit ook so sien. Dit was nie die hemelliggame nie maar Lig wat die duisternis verdryf het.

2Co_4:6  Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.

Die lig wat die duisternis uitwerp, Jesus is die skynsel, bring die lig en dit is die kennis van Jesus Christus as verlosser vir ons sondeval. Die gawe van geloof is die gawe van lig, verligting, openbaring, sodat ons kan glo. Die lig moet tog eerste skyn sodat ons wat in die duisternis is, kan sien. Jy moet wedergebore wees om die Koninkryk van God te sien, daarom is wedergeboorte eers noodsaaklik om geloof te ontvang, ʼn lewendemakende gees; en daarna kan ons sien dat Christus, ons Koning gekom het om vir ons sonde siekte te sterwe en daarom het ons dan berou, bely ons, ons sonde en ontvang ons dan blymoedig onse Verlosser en bekering geskied deurgaans deur ons lewe in Christus. Dit is die Skriftuurlike Orde Solutis, die orde van bekering. “Van geloof na geloof”.

 

Die Einddoel van ons Geloof.

1Pet 1:6  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,:7  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan (geloof is kosbaar want dit is vir ewige dinge en slegs vir verlossing indien vir enige iets ander gebruik word indien dit kon, soos vir materiële dinge is dit wêrelds en duiwels) maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

By die wederkoms sal ons nog geloof in Christus hê en Christus dan as ons beloning, Christus gaan nie vir ons met sy wederkoms vind met gesondheid, voorspoed en rykdom wat ons verwerf het met sogenaamde geloof nie, dit is inteendeel tog nie beproewing nie. Ons gaar tog nie skatte op waar mos en roes verniel nie maar ons skat is Jesus. Moet ek gaan met leë hande, ja verseker, jy kan niks vir God bied nie. Hoe lank nog sal ons dit wat in die Ou-Testamentiese voorbeelde was en in Christus vervuld was, nog letterlik toepas as vir die hede?  Hoe lank nog sal ons eerder die goud wat vergaan wil hê en nie beproewinge nie?

1Pet 1:8  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap,:9  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.  

Dit is die einddoel van geloof, verlossing in Jesus Christus, dit is nie vir ʼn 1000 jarige vrederyk nie, dit is nie vir ʼn teokratiese triomferende wêreld se regering nie, nog minder is dit om die Wegrapers die groot verdrukking te laat ontsnap voordat jou geloof beproef kan word, nog minder is dit om saam met die Jode vir ʼn duisend jaar lank as hemelse wesens oor sondaars wat aanteel op ʼn aardse koninkryk te regeer vir ʼn duisend jaar lank. Nee, wat sê die Bybel: vir die saligheid van julle siele.

 

 

Sommige eienskappe van geloof in die Skrif:

 1. Geloof word beproef soos deur vuur gelouter
 2. Geloof is kosbaarder as goud
 3. Geloof is God gegewe en is die openbaring van Jesus Christus sonder om Hom fisies te sien of gesien het, en dit is die innerlike genot verskaf deur die kennis van Jesus Christus
 4. Geloof is vir die openbaring van Jesus Christus vir die verlossing van die uitverkorenes
 5. Die doel van geloof is vir die saligheid, die verlossing van ons siel.
 6. Geloof laat jou tot aksie gaan op die Woord van God
 7. Daardie geloof maak jou regverdig in die oë van God
 8. Die genade van geloof gee lewe vir ewig en geloof sal voltooiing bereik wanneer ons die ewige lewe beërwe.
 9. Geloof hou die regverdige in Christus in volharding van sy regverdigheid tot die ewige lewe. Heb 10:38,39. Van geloof tot geloof.
 10. Dit wys ons die pad na verlossing
 11. God werk deur geloof vir die verlossing vir die wat glo. Dit is God gegewe
 12. Dit is die deur na Verlossing, die fondament van hoop, die tasbare werklikheid van Christus Jesus met godgegewe geestelike oë aanskou.
 13.  Dit is die bevel van God vir die lig om te skyn wat die kennis van die heerlikheid van God is in die aangesig van Jesus Christus.

 

Wat Is Goddelike Geloof?

Indien alle mense inherente geloof het of kon genereer wanneer hulle die evangelie hoor, en tot die besef kom dat hulle verlore sonder Christus is, dan sou almal tot bekering kom. Niemand sal tog dan die Hel verkies indien hy ʼn openbaring van Christus kry nie, soos wanneer jy besef jou huis brand en jy is vasgevang, gaan jy verseker saam met die brandweerman na veiligheid. Dit is dan tog duidelik dat diegene wat die evangelie hoor met gepaargaande geloof, nie aangetrokke sal wees tot verdoemenis in die Hel nie. Niemand wat die openbaring ontvang sal kies om hel toe te gaan nie Gevolglik verklaar dit dat daar ander redes vir die keuse vir die Hel en verderf is. Die antwoord is eenvoudig reformatories; dat die een geloof het en die ander nie reddende geloof het nie. Die een se sluier word verwyder die ander nie, die een sien die ander nie, die een hoor die ander nie. Die een werp homself op die genade van Jesus die ander se voorkeur bly duister en sondig en van nature haat God. Geloof is ʼn daad van die mens en ongeloof is ʼn daad van die mens en volgens jou dade word jy verlos of verdoem. Verlossing is God gegewe volgens die Raad van Sy Wil. Kosbare geloof is God gegewe vir die doel van verlossing.

Heb 4:2  Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie 

Geloof is in niemand nie, dit kan nie gemaak, geskep, opgewerk word nie. Die mens is gebore sonder goddelike geloof, daarom het die ongegenereerde mens nie geloof nie. Daar is wel ʼn geloof wat die mens het, of vertroue soos die verwagting dat die son weer sal opkom, maar dit is nie reddende geloof nie want dit kom slegs van die Vader as geskenk. Die Moslem het geloof, die Hindoe, die Boeddhis, die Kommunis, die Ateïs. Wat se geloof het die Ateïs, vra ons? Baie, in die sterre, in evolusie, ja almal glo in iets. Die charismate glo ook in iets, soos genesing, materiële dinge wat hulle begeer, gesondheid, goeie werk en voorspoed, verlossing vir hulle kinders, geloof in die profesieë van hedendaagse profete, geloof dat hulle land sal beskerm word, hulle besittings, geloof in die visioen wat hulle gekry het, geloof in die beeld wat hulle vorm soos ʼn konsepsie van bevrugting en dan groei in ʼn fetus en dan finaal geboorte skenk wanneer dit werklikheid word. Die konsepsie is gewoonlik in die vorm van ʼn huis, ʼn kar, of iets materieel. Die gee van tiendes en die gepaardgaande geloof dat jy honderdvoudig terug sal kry. Gewoonlik in materiële gewin. Jou gebede dat jou beleggings sal voorspoedig wees, alles van aards is nie van God nie. God stel nie belang in jou voorspoed nie, hy stel belang in jou gees inteendeel jou beleggings misluk en dan is dit meer God se Raad van Sy wil wat werksaam is in die gelowige. Soos ons in die voorafgaande gesien het, geloof word beproef deur vuur heen gelouter vir verlossing van die siel. Indien geloof nie gepaardgaan met verlossing en geestelike genesing en geestelike seëninge nie is die nie ware geloof nie.

Dit is nie die geloof wat God skenk nie. Dit is menslike hoop, menslik gegenereerde positiewe denke, verwagtinge of valse hoop vir die toekoms van Israel, Amerika of Suid Afrika. Dit kan wees vanweë Ou Testamentiese beloftes wat uit hulle historiese verband geneem word, of wat alreeds tot vervulling gekom het in Jesus en toegepas word op huidige situasies. Dit is vanweë waninterpretasies van Skrifte, of om dit uit die goddelike verband uit te neem. Geloof in Angus Buchan, Copeland, Hinn, Roebert, Brown, Meyer, Osteen, Hagin, Hickey en menigte ander, dat hulle as Mediator of tussenskakel van God sal hoor en nuwe openbaring sal kry en meedeel aan die gemeente. As jy afhanklik is van God vir jou regverdiging dan het jy geloof maar as jy afhanklik is van die prediker vir jou openbaring is dit nie geloof nie. Die Reformasie het ons totaal bevry as Christen en ʼn ope deur na God. Rooms die Kerk, die Priester, die Pous was tussen jou en God,

Hierdie geloof en najaag van materiële en persoonlike voorspoed is die kenmerk van die afdwaal van waarhede, die dwaalleer en die kenmerk van die straf van God. Die brandmerk en merk van die mens (666) waarin God nie behae in het nie.

Hier is geloof dan ʼn werk want dit word deur die mens gegenereer, ʼn geloof wat deel is van die mens wat die mens op kan roem dat sy geloof dinge verander het. Die geloof is die merk van die dier.

Ware Geloof

Nee, geloof word geskenk, as deel van die orde solutis (die orde van verlossing) sodat ons kan glo, dit is nie iets uit onsself nie, indien dit was dan was dit werke. Ons glo dan, so is dit ʼn daad van die mens maar slegs die uitverkorenes ontvang die geloof. Ander word nie reddende geloof geskenk nie en bly so in ongeloof. Soos dit die gelowige se daad word naamlik geloof en hy gered word so het die ongelowige die daad van ongeloof en sodoende dan ook sy lot en sy skuld. (So stel Prof. Johan Heyns dit in Dogmatiek)

Wanneer Jesus iemand genees van een of ander gebrek, dan sien ons dat daar iets meer is as net die fisiese genesing, telkens word daar gesê, jou geloof het jou gered. Eers die teken dat Hy God is en dan die redding van die siel. Luk 17:19  En Hy sê vir hom: Staan op en gaan; jou geloof het jou gered. Mening: die veroorsaking om iemand goddelike verlossing te laat ondervind. Die werk is natuurlik God se werk deur die gegewe geloof. Sy geloof het hom nie genees nie, dit was die teken van goddelike verlossing wat hy deur genade gegee is en so was dit die bron van sy geloof, die kennis van die goddelikheid van Jesus. Jesus se akkreditasie as God en dit het die sielsieke goddelike verlossing laat ondervind. Sy God gegewe geloof het hom verlos.  Greek English Lexicon gebaseer op Semantieke Domeine. Prof. J. Louw, Eugene A. Nida.

Dat daar nie so iets is as ʼn geloofsgeneser nie, is duidelik. Dit is sy Naam wat genees. Nie die naam “Jesus” nie, wat geen krag het nie, maar wat agter daardie Naam bo alle Name is: die Verlosser, die Seun van God, die Lam van God geslag vir die sonde van die mens om die mens regverdig voor God te stel, dit is hierdie daad wat die mens verlos tot volkome herstel in heiligheid, sondeloosheid en die volkome onderhouding van die wet want Christus het die werke van die wet vervul vir die mens wat dit self nie kon doen nie. Hierdie tekens van genesing om die goddelikheid van Jesus te openbaar was tekens van die volkome geestelike sondegenesing van die mens se sondesiekte toestand. Die geloof lê in hierdie daad van Jesus om die mens regverdig te verklaar.

Han.3:16  En deur die geloof in sy Naam het sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal.

“In die naam van Jesus word genees.” Dit is ʼn towenaar wat die naam gebruik as ʼn towerstaf wat geswaai word want weereens word die Skrif nie begryp nie en uit verband uit geruk. Dit is wat agter die Naam is, dit is wat agter die geloof verskuil lê. Volkome gesondheid en redding van die totale persoon. Die fisiese teken van genesing om Jesus se goddelikheid te openbaar en dan die verlossing, redding, regverdigmaking deur Jesus wat sê “jou geloof het jou gered” Waar kom die geloof vandaan? Van God, sodat niemand kan roem nie, “en die geloof wat deur Hom is”, daarom het die man geglo. Soos ons in Hoofstuk 1 gesien het is die geloof in sy Naam ʼn goddelike gegewe geloof wat deur Hom is.  

Jesus het Hom klaar as God openbaar met sy opstanding en hemelvaart, vir die ooggetuies wat dit gesien het, vir ons wat dit nie ervaar het nie sien ons deur die geloof bonatuurlik geopenbaar, as ʼn tasbare demonstrasie in ons geestelike oog. Daarom is verdere fisiese bewyse deur die werke van Jesus te probeer nadoen deur sogenaamde gesalfdes; oneties, onskriftuurlik, onnodig, ongoddelik, vleeslik en indien dit plaasvind in meeste gevalle bedrieglik.

 

 

Wat is “DIE GELOOF.”

Hier is die selfstandige naamwoord, “die geloof” (Christus se voorsiening vir die mens se verlossing)

Han. 6:7  En die woord van God het toegeneem, en die getal van die dissipels het in Jerusalem baie vermeerder, en ‘n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof.  

Wat behels dit? Geloof is van God aan DIE GELOOF.

 Dat onse God voor die skepping van die aarde en die mens met sy moontlikheid om te sondig en nie te sondig nie, in die staat van Integritatis met die vryheid van keuse, en sodoende nie ʼn robot nie maar uit liefde te laat. Nie onskuldig nie want dan sou die mens nie gesondig het nie. God het ruimte gemaak vir die mislukking, maar tog geweet het dat die mens sal misluk, moet misluk, dit is sy lot maar ook sy skuld. (Dogmatiek, JA Heyns, bl. 172) Die mens is in die staat van totale korrupsie, dood in sy sonde gelaat sonder enige inherente oorblyfsel van iets binne in hom wat hom weer in sy oorspronklike staat van integriteit kan plaas. Self al word die mens gebore in daardie staat van Adam en Eva dan sal die mens weer en weer misluk. Slegs ʼn Mens, kon daardie mens, wat dood is red deur in sy plek sondeloos, heilig te lewe en volkome die gebooie van God onderhou, wat die mens immers nie kon vermag nie. Daarom het God verskyn as ʼn volkome Mens en sy goddelikheid eenkant geplaas, (al kon Hy dit gebruik) om die ewebeeld van God op hierdie aarde te word en die daad te verrig van sondelose wandel, die Tweede Adam, om sodoende sy Skepping wat hy met liefde geskep het te verlos. As volkome Mens (ook volkome God) het Hy geen besittings gehad nie, geen status nie, selfs al was die hele aarde en rykdom aan hom geoffer (in elk geval Sy eiendom) het Hy alles geweier want die rykdom is ʼn geestelike rykdom, die koninkryk is ʼn geestelike koninkryk, die wraak is geestelike wraak, die oorlog is ʼn geestelike oorlog. Daarom kon hierdie Mens wat gely het onder Sy Skepsels, wat Hom, die Lam van God gegesel, op gespoeg het, en aan ʼn misdadiger se straf aan ʼn kruis laat sterf het sonder dat Hy enige sonde in Hom gehad het, die mense verlos van hulle erfsmet, hulle erfsonde en hulle as sondaars. Dit is DIE GELOOF. Kom ons kyk nog verder.

 

Wat is die gevolg van GELOOF IN DIE GELOOF.

Die mens wat die daad van God vir homself toeëien as ʼn daad vir homself, dat hierdie daad van ʼn Mens, Sy heiligheid, Sy volkome onderhouding van die wet, aan die verlore mens toereken (toeskryf) asof die mens dit self gedoen het maak van die sondige mens ʼn heilige mens, sonder dat hy enige sonde het of kan doen, die mens onderhou dan die hele wet, en word nou beskou as geregverdig in die oë van God. Die mens het nie die daad gedoen nie of kry nie die regverdigheid as deel van hom wat hy nou het om heilig te lewe nie (dan is dit die mens se inherente werke) dit is iets buite homself wat die daad wat hy nie kan doen of nooit sal kan doen nie gedoen het. Op sig self is dit dan Christus. Daarom kyk God net na Jesus Christus se daad wanneer Hy na ons kyk asof in Christus verborge. Die mens sal in die staat bly van nie in staat om nie te sondig nie, totdat ons verheerlik word in die verlossende vleeslike dood om verheerlik te word in die staat; nie in staat om te sondig nie, Status gloria.

Dit is DIE GELOOF, ONS HET DIE GELOOF GEKRY, DIE BONATUURLIKE OPENBARING VAN DIE KENNIS VAN WIE EN WAT ONS VERLOSSER IS EN GEDOEN HET. Dit is die volkome werk van die God/Mens Jesus Christus, dit is die deur na die ewige lewe, deur die gawe van geloof te hê, die maat van geloof wat God toebedeel het sodat ons kan glo in die werk van Jesus Christus vir ons sodat ons vergifnis van sonde kan ontvang deur die afwassing deur Sy bloed sodat ons Sy vlekkelose bruid kan wees, geklee in reinheid sodat ons die ewige lewe kan beërwe.

Geloof is dus uitermate so kosbaar dat dit slegs vir die aanwending van verlossing daar is. Om te dink dat die kosbare geloof aangewend word (indien dit kon) vir materiële gewin, of selfs gesondheid, voorspoed op hierdie aarde is dit nie die geloof van God nie maar die geloof van die duiwel. Jesus se kruisdood, sy gesel wonde is nie vir aardse seëninge nie maar vir sondesiekte se genesing en verlossing van die mens, enige ander sienswyse as die geestelike, is korrup, vleeslik, aards, wêrelds en so gevolglik van Satan. Hy het nie Sy troon verlaat en die menslikheid aangeneem en so arm geword dat ons kan ryk wees nie. Hoe godslasterlik en sonder enige geesvervulde openbaring is dit nie om so ʼn sienswyse te hê nie. Ook het Sy wonde en bloed nie vir ons fisiese genesing gebring en nog minder aardse voorspoed nie maar slegs verlossing. Hoe tragies is sulke sienswyses nie, sonder die Gees van Christus maar met die gees van die wêreld. Charismata soos Rhema en Lewende Woord, wat dink hulle het die monopolie op die Gees van God het eintlik die dooie woord in hulle strewe en geloof in die tasbare, waar reformatoriese sienswyse is eintlik die ware spiritualiteit met die ware lewende Woord. Die hoop is dat nie al die lidmate in die soort kerke versluier word in die ander evangelie van Charismate nie en ons bede is dat hulle daaruit sal bevry word.

 

Definisie van geloof

In sy fokusartikel, Die Kerkblad, Feb. 2011 skryf WJ Botha dat “Geloof is nie ʼn kragtoertjie nie. ʼn Mens kan nie met jou geloof jouself in ʼn ander klas plaas as ander sogenaamde geloofsatlete en dalk ʼn beter oefenprogram as hulle volg en so nader aan die hemel kom nie. Nee, ek het klaar ʼn plek in die hemel, ʼn plek wat Christus vir my verwerf het. Om te glo, vra daarom nie van my om ʼn held te wees nie! Geloof is leë hande, dit het nie krag in homself nie. Geloof is om.....die redding wat Christus bewerk het, te vat en my eie te maak. Geloof is om telkens van myself af weg te kyk na Jesus, die Begin en Voleinder van my geloof. Geloof is die ander kant van die genade. Hierdie is ʼn totale pakket van redding, van genade, van geloof, kom nie uit onself nie dit is ʼn gawe van God. Alles, alles is genade!!”

Ons noem die onderstaande versie Heb. 11:1 die definisie van geloof maar dit behels baie meer as net dit. Die onderstaande is net ʼn gedeelte van eintlik wat ware geloof se uitkoms kan wees in die aksie van gelowiges en dit moet Heb. 10: 38,39 insluit. Net so terloops: Die waarheid is dat die persoon wat die hoofstukke en die versies verdeel het, was laat na die drukkers. Hy was te perd en het nog die verdeling gemaak op die hoppende perd.

Heb 10:38  Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.

Heb 10:39  Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Daarom is geloof dan………….

Heb. 11:1  Die geloof dan is ʼn vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ʼn bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

In bogenoemde vers sien ons die woord “dan”, ons moet die voorafgaande dus lees om die slotsom van Paulus te begryp. Calvyn (het immers gesê dat die versie behoort eintlik by die slotsom van die vorige hoofstuk want dit het een aspek beskrywe; wat is die geloof. Reg sê hy dan dat Paulus ook sê “ons sal nie die doel van ons verlossing bereik nie behalwe as ons verdraagsaamheid en geduld hê, want die Profeet sê die regverdige sal deur die geloof lewe.” (Calvyn se kommentaar volume 12 deur Owen vertaal) Paulus wou bewys wat hy alreeds gesê het. (Greisbach maak die skeiding by die 38 ste vers van hoofstuk 10)

Die fondasie van Hoop is Geloof. “Die Gees van God wys vir ons verborge dinge, die kennis daarvan kan nie ons sintuie bereik nie: Die belofte aan ons is die ewige lewe, maar dit word belowe aan die dooie; ons word verseker van ʼn gelukkige opstanding, maar ons is betrokke by korrupsie van alles; ons word regverdig verklaar, en nogtans bly sonde in ons” Net ʼn kort uittreksel soos Calvyn dit beskrywe. “Wat sal van ons word as ons nie ondersteun word deur Hoop nie.” God laat ons dit sien deur bonatuurlike openbaring, sien wat die toekoms inhou, hy demonstreer die dinge wat ons nie sien nie asof ons dit aanskou, dit is ʼn bewys onderskraag met redes. “Wat sou van ons word as ons nie deur Hoop ondersteun word nie, het ons denke nie uit die midde van donkerheid gekom nie deur die lig van God se Woord en Sy Gees?” Hier is die ongelowige sonder hoop, ek sluit ook in die Nuwe Hervormers as ongelowiges want hulle het nie hierdie bonatuurlike openbaring gekry wat die Woord deur Sy Gees openbaar word nie. Dit is hulle lot maar ook hulle skuld. Weereens is dit die bewys dat ongelowiges nie die besondere openbaring verkry nie, want indien dit so vir almal beskore was dan was hulle keuse, kru gestel, vir God en nie vir die duisternis nie. Omdat jou keuse uit jou voorkeur dan is (gebonde in sondige wil) dan kan jy net kies vir die duisternis, of indien daardie lig, openbaring van die geloof vir jou skyn dan het jy nog ʼn voorkeur en allermins sal jy dan vir die duisternis ʼn besluit neem. Die wat ore het om te hoor, hoor.

Heb 10:32  Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, ʼn groot lydensworsteling deurstaan het,:39  Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe.

Ons moet onthou dat die nuwe bekeerlinge het met pyn gely in vervolging, hulle het al hulle besittings verloor wanneer hulle tot Christus bekeer. Dit was ʼn toestand van smaad en verdrukking van spot en die wêreld het hulle aangekyk en verwerp. In hierdie omstandighede bemoedig Paulus die Christene, dat al word hulle besitting weggeneem, hulle het blywende besittings nl. die rykdom van Christus in die hemele wat selfs die dood nie kan wegneem nie. Net soos Johannes die Kerk in Openbaring bemoedig dat onder die groot verdrukking moet hulle moedhou. Dit is dan wat Paulus die gevolgtrekking maak wat geloof in daardie omstandighede is. Ons geloof bewaar ons, hou ons moedig deur die wete dat deur die verdrukking Christus nog in beheer is, al aanskou ons nie nou sy wraak teenoor die wat ons vervolg nie. Soos Christus gely het so moet ons ook ly en soos Abraham van ver af nie ʼn aardse verlossing en koninkryk verwag het nie, so kyk ons ook na die hemelse Jerusalem. Ons het immers die bewys van die ooggetuies wat Christus gesien opstaan het en na die troon van God opgevaar het. Nie teenstaande die historiese getuienis het ons die hoop in ons God gegewe geestesoog, daardie “demonstrasie,” (Calvyn) dat ons verseker weet dat ons kan uitsien na die ewige lewe.

In die volgende deel noem Paulus al die vorige heiliges en uitverkorenes wat die geloof in Christus ontvang het, en hoe daardie geloof in aksie oorgegaan het.

Heb 12:1  Daarom dan, terwyl ons so ʼn groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,:2  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Kortliks kan ons net ook noem dat wanneer jy die geloof ontvang het, jy verseker ook deurgedra sal word tot die einde deur die Voleinder.

In hierdie gedeelte van hoofstuk 10, 11, en 12 sien ons dus wat DIE GELOOF se uitkoms in die mens veroorsaak. Almal kyk na ʼn ewige toekomstige geestelike beloning en word bemoedig in al die lydsaamheid dat God in beheer is. Die Ou Testamentiese uitverkorenes kyk uit in die geloof na die verlossing wat sal kom, en Christene na die kruisdood kyk terug na die voltooiing van Jesus se werk. Adam en Eva het die oerbelofte, of eerste evangelie boodskap in geglo en soos ons begryp word die mens uit die geloof regverdig. (Gen. 3;15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.) Ook het hulle na Abel se dood wat hulle beskou het as die een wat die Saad van Christus dra, nie moed opgegee na hy die eerste martelaar geword het nie maar soos Abraham se saad dood was en tog geglo het, het hulle dan in Set (die aangestelde een, volgens Cruden) se saad geglo dat die Verlosser in sy nageslag gebore sou word om die Satan te verbrysel. Dit was dan in Set se nageslag dat Jesus, die Saad gebore was. Dit was hulle geloof wat hulle regverdig het en die eerste lidmate van die Kerk beskou kan word deurdat hulle in Christus se koms die Verlosser verwag het. So ook dan die ander wat in die geloof was in die Ou Testament. Alles maar alles net in die genade het die geloof ook hulle deel geword.

 

Geloof tot Geloof

Ons word geplaas in ʼn geregverdigde staat deur geloof, tot geloof na geloof om in die geregtigheid voort te bestaan in hierdie tydelike vlees, en die geloof wat ons REGVERDIG IS NIE MINDER AS WAT ONS VIR CHRISTUS AANEEM AS ONS VERLOSSER EN SO WARE CHRISTENE WORD NIE. Geloof ent ons in op die ware wingerdstok, Christus, ons lewe daardeur, word behou daardeur, volhard daardeur tot die ewige lewe. Amen.

 

Nico Engelbrecht

www.reformedtruth.co.za

Teologie gebring aan gewone hemelse burgers.